Wednesday, September 15, 2004

YASH! א גלעזעלע יש

אַ גלעזעלע יש

,ווען איך נעם אַ גלעזעלע יש, אוי, אוי
!פינקלט אַלץ און גלאַנצט
כ'גיב אַ וואָרף די פּוסטע פלאַש
!און איך גיי אַ טאַנץ

,אוי, אוי, צוקער־זיס
:האַלט מיך ביי די הענט
,ס'פלעכטן בייגעלעך די פיס
!די נשמה – ברענט

,וואָס מיר שוויגער, וואָס מיר ווייב, אוי, אוי
!ווייס איך זיי - די שלעק
,מיטן ערשטן קעלישעק וויין, אוי, אוי
!שווימען זיי אַוועק

,אוי, אוי, צוקער־זיס
,ברידער, קומט אין קאָן
,לאָמיר ווייזן קינד־און־וויסט
!וואָס אַ קבצן קאָן

,וואָס מיר דאגות, וואָס מיר זאָרג, אוי, אוי
,שטראָף ניט פאַר די רייד
,גיב מיר, גאָטעניו, אויף באָרג, אוי, אוי
.כאָטש א טראָפּן פרייד

,אוי, טאטע, צוקער־זיס
,ס'רעדעלע זיך דרייט
– ס'קאָסטן צרות האַלב אומזיסט
!שפּרינגט צעזעצטערהייט

,ווען איך נעם אַ גלעזעלע יש, אוי, אוי
.בין איך גאָר ניט דער
כ'גיב אַ וואָרף די פּוסטע פלאַש
.און איך גיי א שער

,אוי, אוי, צוקער־זיס
:האַלט מיך ביי די הענט
,ס'פלעכטן בייגעלעך די פיס
!די נשמה ברענט


Korenblit 1967bФРЕЙЛЕХС

Стоит мне винца отведать,
А винцо не квас, —
Я пустой стакан бросаю
И пускаюсь в пляс.

Ой, горит душа, но в праздник
Выпить не порок.
За руки меня держите:
Я без задних ног.

Что мне жинка? Что мне теща?
Ну их к сатане!
После первого стакана
Все они — на дне.

Ой, горит душа, но в праздник
И бедняк — богач.
Знайте наших! С пляской-фрейлехс
Я пускаюсь вскачь!

Что мне муки? Что напасти?
Все мне нипочем!
Боже! Дай хоть на копейку
Радости взаем!

Ой, горит душа, но в праздник
Веселится мир...
Ах, кому продать несчастья?
Славен этот пир!

Если я хоть каплю выпью,
Я совсем другой:
То я в пляске выше крыши,
То я гнусь дугой.

Ой, горит душа, во в праздник
Выпить бог велит:
У меня болело сердце,
Выпил — не болит!

Перевод Г. Абрамов

Sunday, September 05, 2004

"BEST WISHES" ווינטשעוואניעס

יוסף קערלער

ווינטשעוואַניעס

– ,וואָס כ'קאָן ווינטשן מיינע שונאים
,זאָלן זיי פאַרמאָגן
,נאָר קיין הונגער ווינטש איך ניט
.למאי זאָל איך אייך זאָגן

זאָל זיך ברעכן זייער טיש
,פון די פליישן, פון די פיש
,פון די טייערע מאכלים
,וואָס איך זע זיי ניט אין חלום
– פון די ווײַנען און געבעקסן
!ס'איז ניט ווערט ביי מיר קיין זעקסער
– נאָר ניט שטראָף מיך פאַר די רייד
,כ'ווינטש זיי ניט ביים טיש קיין פרייד
און קיין ברעקל פאַרגעניגן
.זאָלן זיי ביים טיש ניט קריגן

– ,וואָס כ'קאָן ווינטשן מיינע שונאים
,זאָלן זיי פאַרמאָגן
,אויך אַ דאַך איבערן קאָפּ
.למאי זאָל איך אייך זאָגן

,ניט קיין דאַך – פּאַלאַצן גאַנצע
,סיי צום זיצן, סיי צום טאַנצן
,ספּאַלניעס, העלפאַנדביין – די בעטן
,שפּיגלען, ליוסטרעס און קלאָזעטן
– רייכע טעפּיכער טערקײַער
!ס'איז ניט ווערט ביי מיר קיין דרײַער
נאָר קיין שלאָף זאָל זיי ניט נעמען
– אויף די בעטן די באַקוועמע
,זאָלן זיי זיך דרייען, דרייען
!און די נאַכט זאָל ניט פאַרגייען

– ,וואָס כ'קאָן ווינטשן מיינע שונאים
,זאָלן זיי פאַרמאָגן
,נאָר די קינדער שעלט איך ניט
.למאי זאָל איך אייך זאָגן

,אײַ, דער טאַטע איז אַ הונט
?וואָס האָב איך צום קינגז געזונט
,יעדעס קינד איז ריין און שיין
,ריין און שיין און מלא־חן
,פריש און זיס ווי דער פרימאָרגן
!נאָר דאָס גוטס – אין זיי פאַרבאָרגן
– אויך דעם שונאס קינד איך בענטש
,זאָל עס אויסוואַקסן אַ מענטש
און דער שאָטן פון זיין טאַטן
!זאָל חלילה אים נייט שאַטן


Lissitzky KHAD GADYO


Иосиф Керлер


ПОЖЕЛАНИЕ

Пусть враги владеют всем,
чем они уже владеют.
Но голодный стол — зачем?
пусть имеют что имеют.
Пусть в обед у них индейки,
фаршированные шейки,
вдоволь зелий и сластей,
вдоволь рыбы без костей,
что мне сласти да индейки —
я не дал бы и копейки.
А желать — так только малость
пожелать хочу врагам:
чтобы сладость им не в радость,
чтобы мед не по губам!

Пусть враги владеют всем,
чем они уже владеют.
Но холодный дом — зачем?
пусть имеют что имеют.
Пусть живут в больших палатах
для приемов и парадов,
где один ковер узорный
от гостиной до уборной,
где подушки как ватрушки —
я не дал бы и полушки.
А желать — так только малость
пожелать хочу врагам:
чтобы праздность им не в радость,
чтобы пух не по бокам!

Пусть враги владеют всем,
чем они уже владеют.
Но худых детей — зачем?
пусть имеют что имеют.
Это верно, что отец —
вор, доносчик и подлец,
но ребенок, он невинен,
простодушен и наивен,
и скажу без дураков:
я не враг детей врагов.
Пусть растут и вырастают,
из-под крыши вылетают
от отца, от подлеца,
нет прекраснее конца!

Перевод О. Чухонцева'VEN MAYN MAME GEYT IN FELD' 1938

אפּנים דער ערשטער איבערדרוק
פון יוסף קערלערס אַ ליד
צוזאַמען מיט אַ ליד
פון יאָסל קאָטליאַר
"אין דער דער ניו־יאָרקער "פרייהייט

פאַרן 26טן אויגוסט 1939
אַ האַרציקן ישר־כוח הירשע־דודן פאַר צושיקן דאָס בילד